Betalingsvoorwaarden

 1. Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle behandelovereenkomsten welke worden aangegaan met FysioVillage. Zorgvragers cq. hun wettelijke vertegenwoordig(st)er(s) verklaren zich door het enkele feit van het zich onder behandeling (laten) stellen, het maken van een afspraak dan wel door het indienen van een verzoek tot het verstrekken van patiëntinformatie, bekend met en accepteren deze betalingsvoorwaarden.

 2. Alle aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het maximum bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids-verzekering van de behandelend fysiotherapeut resp. de praktijk in het betreffende geval aanspraak heeft.

 3. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordig(st)er(s) indien er geen sprake is van een overeenkomst met de zorgverzekeraars waarbij de minderjarige is verzekerd.

 4. Behandeling geschiedt tegen de tarieven als vermeldt op de lijst met tarieven of, indien sprake is van een contract met de zorgverzekeraar waarbij zorgvrager verzekerd is, tegen het met de betreffende zorgverzekeraar overeengekomen tarief. Dit voor zover het behandelingen betreft die volgens de polisvoorwaarden in aanmerking komen voor vergoeding. Voor behandelingen anders dan reguliere fysiotherapeutische, sportfysiotherapeutische of manueel therapeutische zorg worden de tarieven van gehanteerd welke genoteerd zijn op de tarieflijst.

 5. Afspraken welke niet binnen 24 uur voor de datum en tijd van de afspraak worden afgezegd, worden volledig in rekening gebracht bij de zorgvrager.

 6. Voor aanvang van iedere behandeling kan de zorgvrager desgevraagd schriftelijk geïnformeerd worden betreffende de behandeling en de daaraan per sessie verbonden kosten. Voordat tot verstrekking van informatie wordt overgegaan kan de informatievrager informeren naar de daaraan verbonden kosten.

 7. De kosten van een eerste behandeling meteen na het onderzoek (binnen dezelfde sessie) zullen apart op dezelfde behandeldatum worden gedeclareerd. Indien u dit niet wilt kunt dit aangeven aan uw behandelend therapeut. Er zal dan een afspraak worden aangeboden om de behandeling op een ander tijdstip/ dag uit te voeren.

 8. Vragen over in rekening gebrachte kosten van behandelingen en / of informatie-verstrekking dient men binnen 8 dagen na declaratiedatum tot de zorgverlener te richten. Terugbezorging van de door de zorgverlener geadviseerde en verstrekte hulpmiddelen laat de verplichting tot betaling onverlet.

 9. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de zorgvrager / informatievrager wenst te klagen bij welke overkoepelende beroepsorganisatie van de zorgverlener of welke andere instantie dan ook.

 10. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of schuldvergelijking binnen 30 dagen na dagtekening van de rekening te geschieden. De betaling wordt in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld. Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt de zorgvrager en / of informatievrager een herinnering, waarna betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de herinnering dient te geschieden. Indien de zorgvrager en / of informatievrager dan nog in gebreke blijft, zal een aanmaning worden verzonden. Het bedrag van de oorspronkelijke declaratie zal daarbij met €. 25.- worden verhoogd. Betaling dient vervolgens binnen 7 dagen na dagtekening van de aanmaning te geschieden.

 11. Bij niet-betaling van de aanmaning binnen 7 dagen na dagtekening hiervan, mag de zorgverlener per maand 4% rente over het gehele bedrag (declaratie + verhoging) van de aanmaning in rekening brengen, gerekend vanaf de dag van de overschrijding van de betalingstermijn van de aanmaning.

 12. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten of hernieuwde behandeling te weigeren. De zorgverlener kan verlangen dat deze dan tegen contante betaling vooraf wordt verricht.

 13. Alle kosten binnen en buiten rechte, verbonden aan de incassering van vorderingen komen ten laste van de in gebreke gebleven zorgvrager en / of informatievrager c.q. zijn / haar in gebreke gebleven wettelijke vertegenwoordig(st)er(s). De kosten hiervan bedragen minimaal €65,-- (excl. BTW), waarbij moet worden aangetekend dat de zorgverlener niet is gehouden aan te tonen dat hij / zij in de uitgave van zulke kosten is vervallen.

 14. Deze betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

 15. Hiermede komen voorgaande voorwaarden te vervallen.

Aan de tekst op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.


Arnhem. 01 januari 2021